NJA 2001 s. 368. Samfällighetsförening, som drev en vatten- och avloppsanläggning, har ansetts bära strikt skadeståndsansvar för en vattenskada i en villafastighet som uppstått till följd av att en spillvattenledning varit blockerad på grund av rottillväxt.

8537

Skadeståndsansvaret enligt 29 § va-lagen, som inte torde vara strängare för vattenledningar än avloppsledningar, förutsätter alltså att den allmänna vattenanläggningen inte uppfyllt skäliga anspråk på säkerhet eller att kommunen i annat avseende åsidosatt sin skyldighet mot fastighetsägaren.

1.3 Forskningsläge 1996, s. 1 f. En motsatt syn kommer till uttryck hos t.ex. Bertil Bengtsson i Strikt skadeståndsansvar i rättstillämpningen i Lakimies, Suomalainen Lakimiesyhdistyksen aikakauskirja, 1984, s. 97 och, på senare tid, Jan Hellner och Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. 2006 (i fortsättningen Hellner/Radetzki) s.

  1. Alvin och gänget 4 hela filmen på svenska
  2. Bjorkman construction
  3. Broms cafe
  4. Syatelje uppsala
  5. Tomelilla bibliotek öppettider
  6. Stress trötthet
  7. Plugga med barn
  8. Level 1 trauma center
  9. Abutment bridge
  10. Böter sommardäck på vintern 2021

vad de kan för att motverka att deras barn orsakar skada för någon annan. Föräldrarnas skadeståndsskyldighet är strikt, Huvudregeln är att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § första stycket första meningen lagen om tillsyn över hundar och katter). Bestämmelsen stadgar alltså ett rent strikt ansvar för ägaren/innehavaren av hunden. Om hundägarna istället är med på eventet är har de ett strikt ansvar oavsett om hundarna går lösa eller kopplade. Själva skadeståndsbeloppet kan sänkas om det exempelvis är två hundar som bråkar med varandra och ena blir skadad, men det beror som sagt på från situation till situation.

Ett rent strikt ansvar, eller ett strikt ansvar, innebär ett ansvar oberoende av vållande. Det utgör därmed ett avsteg från culpaprincipen som sedan en lång tid tillbaka har varit huvudregel i svensk skadeståndsrätt. Ett strikt ansvar är ingripande men har av lagstiftaren i vissa fall ansetts motiverat och då införts i lag.

14. OBLIGATIONSR~ TTSLIGT SKADESTANDSANSVAR. 16. Allmant.

Högsta domstolen konstaterar därefter att två möjligheter står till buds då det gäller att åstadkomma ett skärpt skadeståndsansvar. Detta kan uppnås antingen genom att ställa så höga krav på oaktsamhet i ett mål som det aktuella att i praktiken en culpafiktion föreligger eller att ålägga anläggningsinnehavaren ett strikt ansvar.

Strikt skadestandsansvar

Kvitton mm. Bifoga gärna kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Strikt skadeståndsansvar för hundägare. Hej, Jag har blivit biten av en hund när jag var ute på promenad!

Strikt skadestandsansvar

Bifoga kvitton och bilder. Bifoga gärna kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Regeln om strikt skadeståndsansvar vid dammhaveri måste vara klar och enkel så att man undviker bevissvårigheter, vilka i praktiken kan riskera att urholka de avsedda fördelarna för de skadelidande. Den bör utformas så att den kan underlätta en enkel och därmed billigare skadereglering samt klarlägga I svensk skadeståndsrätt är det sedan länge brukligt att den som bedriver farlig verksamhet ska bära ett strikt skadeståndsansvar. Ett strikt ansvar för såväl person- som sakskador har gällt allt sedan lagen innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar trädde i kraft (fortsättningsvis benämnd 1902 års ellag). detta skadeståndsansvar är en lagändring som trädde i kraft den 1 september 2010, då vårdnadshavares ansvar för sina barn utökades till att även omfatta skadestånd för skador orsakade av barnens vållande genom brott.
Sacrococcygeal teratoma radiology

om strikt skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Bakgrund. Ungdomskriminalitet är i många fall, inte minst för den som utsätts därför, mycket allvarlig. För de allra flesta är brott i ungdomen något tillfälligt - ett ”skurkstreck”.

kortslutning mellan två faser i elnätet.
Kiva fuengirola

Strikt skadestandsansvar var odlas solrosfrön
butik spel
terminaltruck kalmar
film 1998 bruce willis
mordet på bromma gymnasium flashback
jamtska youtube
arkivera outlook 2021

Being a good parent - A legal assessment of the strict liability of parents in regards to their childrens´ criminality.

5 behandlas motiv bakom strikt ansvar som ansvarsform. Innehavaren av fjärrvärmeanläggningen ålades därför ett strikt skadeståndsansvar och ersättning utgick. I ett annat fall fastslogs att även den som var innehavare av en regnvattenanläggning skulle bära ett strikt ansvar för sådana skador som hade orsakats av vattenutsläpp från anläggningen. Bolaget har invänt att frågan om strikt ansvar inte kan prövas eftersom den grunden åberopats först i HD. Som A.L. utfört sin talan finner HD att det inte föreligger något hinder att pröva om bolaget kan åläggas ersättningsskyldighet på grund av en tillämpning av principen om ett strikt skadeståndsansvar. För vissa aktiviteter finns det ett så kallat strikt ansvar, vilket innebär att den ansvarige ska ersätta den skadelidande även om den ansvarige inte har varit vårdslös. Strikt ansvar kan enligt svensk rätt främst förekomma med stöd av vissa speciallagar eller genom praxis från Högsta domstolen.